Sveriges säkerhet, del 2

Sveriges säkerhet, del 2

Det ansvar som Säkerhetspolisen har som nämndes i del 1 är bara en del av Säkerhetspolisens arbete. Förutom att skydda verksamheter och andra myndigheter och kontrollera deras säkerhetsskydd jobbar även Säkerhetspolisen med direkta hot mot Sveriges befolkning, såsom terrorism. Förutom Säkerhetspolisen finns även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten. Förutom dessa tre finns det självklart många andra aktörer som arbetar för Sveriges säkerhet, men det är dessa tre som har tydliga mål och uppdrag om att värna och skydda rikets säkerhet.

Säkerhetspolisen och terrorism

Som det förklarats tidigare så är det mycket samarbete mellan myndigheter när det gäller Sveriges säkerhet. Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) är ett bra exempel på ett sådant samarbete. NCT är en permanent arbetsgrupp där personal från Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten ingår. I arbetsgruppen görs strategiska bedömningar utifrån de uppgifter man har av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen. Bedömningarna görs på både kort och lång sikt. Säkerhetspolisen har i sin uppdragsbeskrivning ansvar för att skydda Sverige mot terrorism och för att kunna göra detta bedriver man ett gediget kontinuerligt arbete i samarbete med nationella och internationella myndigheter och organisationer. Man samarbetar med Migrationsverket för att identifiera säkerhetshot och man samarbetar även med bland annat Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården och självklart Polismyndigheten. Internationellt representerar Säkerhetspolisen Sverige i ett par multinationella organ såsom Counter-Terrorist Group, Terrorism Working Group Police Working Group on Terrorism och Europol. Säkerhetspolisen bedriver som synes ett stort arbete mot terrorism.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har många och breda uppgifter som på sitt sätt bidrar till Sveriges säkerhet. Att skydda Sverige är så mycket mer än att skydda mot terrorism och brott. Inom samhällsplanering har MSB ett bemyndigande att identifiera olika mark- och vattenområden som är av riksintresse för totalförsvarets civila del. Viktiga statliga intressen ska alltså bevakas när det kommer till beslut som har med mark- och vattenanvändning att göra. Inom området krisberedskap arbetar MSB med att bland annat genomföra riskbedömningar om hot och säkerhet som sedan lämnas till bland annat regeringen. Informationssäkerhet är de åtgärder som behövs göras för att viktig information, som kan röra rikets säkerhet, inte läcker ut, förvanskas eller förstörs. MSB har den viktiga uppgiften att samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet och just denna biten är det som MSB gör allra mest som har med Sveriges säkerhet att göra.

Försvarsmakten

Försvarsmakten
Försvarsmakten

Att Försvarsmakten skyddar Sveriges säkerhet och svenska intressen säger sig självt. Försvarsmakten bidrar till vår säkerhet genom att tillsammans med myndigheter, organisationer och länder bland annat upprätthålla freden, kunna försvara Sverige vid angrepp, upptäcka och avviska kränkningar av det svenska territoriet och bistå samhället när det behövs. Är det ett fartyg till sjöss eller ett flygplan som kommer in otillåtet på svenskt territorium är det Försvarsmakten som ska avvisa dem. Försvarsmaktens största och främsta uppgift är att ansvara för det militära försvaret och att värna om Sverige. För att kunna göra detta övar Försvarsmakten och gör insatser hela tiden. Det svenska försvaret är ett så kallat insatsförsvar, alltså kan de sättas in direkt på kort tid när det behövs. Ett säkerhetspolitiskt läge i världen kan påverka Sveriges säkerhet och Försvarsmakten är ständigt beredda om det värsta skulle hända.