Sveriges säkerhet, del 1

Sveriges säkerhet, del 1

Är Sverige ett säkert land? Ja, i relation till många länder så är Sverige ett mycket säkert land. Visserligen har otryggheten och vissa former av brott ökat på sistone men om man ser till rikets säkerhet så är vi ett mycket säkert land. För att vi ska kunna fortsätta skydda Sverige från diverse angrepp så finns det ett väl utvecklat nätverk av samarbete mellan olika myndigheter och organisationer. Även utländska sådana myndigheter varnar Sverige om de snappar upp något som de anser vara eller vet är misstänksamt. Men vilka är det då som jobbar för Sveriges säkerhet, och hur bedriver de sitt jobb?

Säkerhetsskyddslagen

När det handlar om Sveriges säkerhet så är det regeringen som i första hand har ansvaret. Det är regeringen som genom lagar bestämmer vilken aktör som ska fokusera på vad. I Sverige har vi en säkerhetsskyddslag som är från år 1996. Den lagen håller på att moderniseras just nu. I denna lag finns bestämmelserna om säkerhetsskydd och med säkerhetsskydd menas spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott mot Sveriges säkerhet. Anledningen till att säkerhetsskyddslagen just nu moderniseras är på grund av att när den skrevs för mer än tjugo år sedan fokuserade man mycket på militära förhållanden. Idag finns det allt fler hot än militära mot ett land. Cyberattacker och liknande sker idag och många viktiga samhällsfunktioner är helt beroende av den digitala tekniken. Myndigheter som jobbar för Sveriges säkerhet på olika sätt är flera. Tre av dessa är Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), men även Affärsverket svenska kraftnät, Post- och telestyrelsen, Transportstyrelsen och länsstyrelserna har ett ansvar när det kommer till den svenska säkerheten.

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen
Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen har i sin uppdragsbeskrivning bland annat ansvar för att skydda den nationella säkerheten och att bekämpa brott mot rikets säkerhet. Säkerhetspolisen har en stor mängd uppgifter inom detta område och Säkerhetsskyddet vid Säkerhetspolisen bedriver arbetet med att höja säkerhetsnivån i samhället. Detta görs genom analyser och rekommendationer till svenska myndigheter om hur de ska göra för att kunna anpassa sitt skydd efter ny info eller ny teknik. Vid angrepp mot vissa svenska verksamheter kan allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet ske. Dessa verksamheter kan vara de som har med energiförsörjning att göra, transportsektorn eller telekommunikationssektorn. Ett par svenska verksamheter behöver även ett särskilt skydd mot terroristbrott. De verksamheter som bedöms behöva skydd, som de ovan, måste ha skydd i form av informationssäkerhet, tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning av anställda. Dessa tre saker är den primära delen i hur man förhindrar brott och skyddar Sveriges säkerhet. För en myndighet kan det dock vara svårt att veta vilka delar av myndigheten som är skyddsvärda men för att komma fram till detta gör Säkerhetspolisen en säkerhetsanalys. När man sedan ska vidta säkerhetsskyddsåtgärderna måste skyddet bestå av informationssäkerhet, tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning, det duger inte att bara använda ett av dessa tre skydden. Primärt är det verksamheten som har ansvaret över att se till att tillräckliga åtgärder är på plats, men i Säkerhetspolisens ansvar ingår att kontrollera så att verksamhetens säkerhetsskydd är tillräckligt.